ข่าวการศึกษา Academic News

MJES NEWS


  • โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษา

  • ทุนการศึกษา Thai Life Insurance Study in Japan Scholarship