การเตรียมตัวก่อนไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น


 


 

การเตรียมตัวเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาวในประเทศญี่ปุ่น 6 เดือน - 2 ปี
Study Japanese in Japan (Long-term 6 months - 2 Years)

        สำหรับการเรียนต่อแบบระยะยาว 6 เดือน - 2 ปี ผู้สมัครจำเป็นต้องดำเนินการเรื่องการส่งเอกสารการสมัครล่วงหน้าไม่น้อยกส่า 4-6 เดือน ทั้งนี้ สถาบันหรือโรงเรียนสอนภาษา แต่ละเขตจะปิดรับสมัครไม่พร้อมกัน โดยส่วนใหญ่เขต คันโต ได้แก่ โตเกียว, จิบะ, ไซตามะ, กุมมะ ฯลฯ จะปิดรับสมัครก่อนเขตอื่นๆ ประมาณ 1 เดือน

  ▪ ภาคเรียน เมษายน ต้องยื่นใบสมัครภายในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน
  ▪ ภาคเรียน ตุลาคม ต้องยื่นใบสมัครภายในเดือน เมษายน-พฤษภาคม

        สถาบันบางแห่งจะเปิดรับสมัครเข้าเรียนภาค มกราคมและกรกฎาคม แต่จะมีอยู่ไม่มากนัก (สามารถเช็ครายละเอียดของแต่ละสถาบบันได้ที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรไมนิจิ) ผู้ที่มีสิทธิ์ในการสมัครเรียนต่อระยะยาววจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น

การเตรียมตัวก่อนไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน

ส่วนของผู้สมัคร

  ▪ ใบสมัครของทางสถาบัน (สามารถขอใบสมัครได้จากสถาบันตัวแทนรายต่างๆในประเทศไทย)
  ▪ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
  ▪ ทะเบียนบ้านฉบับจริง (ขอคัดจากอำเภอ / เขต)
  ▪ เอกสารรับรองการศึกษา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
     - Transcript มัธยมศึกษาตอนปลาย
     - ปริญญาบัตร ปริญญาตรี
     - Transcript ปริญญาตรี
     - กรณีศึกษาอยู่ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา
     - Transcript แสดงผลการเรียนจนถึงล่าสุด
  ▪ เอกสารรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น
  ▪ Proficiency Test Certificate / ใบสอบวัดระดับ (กรณีสอบผ่านแล้ว)
     - ประกาศนียบัตร / หนังสือรับรองการผ่านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
     - รูปถ่ายขนาด 3 cm x 4 cm จำนวน 8 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
  ▪ หนังสือรับรองการทำงาน กรณีทำงานอยู่


ส่วนของผู้ค้ำประกัน

  ▪ แบบฟอร์มรับรองการเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงิน
  ▪ ทะเบียนบ้านฉบับจริง (ขอคัดจากอำเภอ / เขต)
  ▪ เอกสารรับรองสถานะการเงินจากธนาคาร (Bank Statement)
  ▪ เอกสารยืนยันรายได้ประจำ
     - หนังสือรับรองรายได้จากสถานที่ทำงาน
     - แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด (ภงด. 90, 91)
  ▪ เอกสารยืนยันการเป็นเจ้าของธุรกิจ
     - หนังสือรับรองบริษัท
     - ทะเบียนผู้ถือหุ้น / หนังสือบริคณฑ์สนธิ
     - แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปีล่าสุด (ภงด. 50, 51)
  ▪ กรณีใช้ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
     - 
เอกสารรับรองสถานะการเงินจากธนาคาร (Bank Statement)
     - หนังสือรับรองรายได้จากสถานที่ทำงาน
     - เอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย และการจัดสรรเงินในระหว่างศึกษา
  ▪ เอกสารแสดงรายได้ต่อปี

หมายเหตุ :
  1. เอกสารทั้งหมดยกเว้นสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องเป็นเอกสารฉบับจริงที่อออกโดยหน่วยงานทางราชการ หรือนิติบุคคลต้นสังกัดที่สามารถตรวจสอบได้
  2. เอกสารดังกล่าว หากมีความประสงค์จะขอคืน กรุณาทำรายการแจ้งล่วงหน้าด้วย
  3. เอกสารเอกสารที่เป็นภาษาท้องถิ่น ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่นเท่านั้น

        นอกจากนี้ การที่ผู้สมัครทำการสมัครผ่านตัวแทนสถาบันศึกษาในประเทศไทย ผู้สมัครจะได้รับความสะดวก โดยจะได้รับการสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อน เพื่อตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือในด้านเอกสารและด้านต่างๆในเบื้องต้น ทำให้การสมัครไปศึกษาต่อสะดวกและมีโอกาสในการได้รับการตอบรับมากขึ้นอีกด้วย